Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közbeszerzési jog elmélete és gyakorlata c. tantárgyból

tárgykód: AJKERALT040

Jogász osztatlan (szak) nappali (tagozat)

 

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit e. docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Barta Judit egyetemi docens, dr. Guba Zoltán közbeszerzési tanácsadó, Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A szabadon választott tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a közbeszerzésekre vonatkozó elsődleges uniós és magyar jogszabályokat oly módon, hogy az elméleti alapozás mellett, gyakorlati ismereteket is szerezzenek, képet kapjanak a közbeszerzési eljárások lebonyolításáról. A tárgy keretében a mindennapi életben tapasztalt helyzetek, problémák, típushibák ismertetésére is sor kerül, a hallgatók - lehetőség szerint - ellátogatnak egy közbeszerzési döntőbizottsági ülésre is. Az állami, önkormányzati szektorban elhelyezkedők számára elengedhetetlen, hogy a közbeszerzések alapvető szabályaival tisztában legyenek.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások helye: A/6. 117/A.

Előadások időpontja: Szerda 16-18-ig

 

1) Bevezetés: a közbeszerzések célja, uniós háttere, az alapvető jogszabályi környezet. A közbeszerzési eljárások során érvényesülő alapelvek és ezek jelentősége. A közbeszerzés szereplői, eljárási pozíciók. Az ajánlatkérők besorolása. In house beszerzés.

Dr. Guba Zoltán

 

2) A közbeszerzés előkészítése, piackutatás, a becsült érték meghatározása és jelentősége. A közbeszerzési értékhatárok. Az egybeszámítási kötelezettség vs. részekre bontás tilalma, kivételek, gyakorlati példák, tipikus hibák.

Dr. Guba Zoltán

 

3) A közösségi és a nemzeti eljárásrendek: főbb különbségek-jogalkotói hatáskörök. Viták az Európai Bizottsággal.

Dr. Guba Zoltán

 

4) Az eljárásfajták ismertetése: nyílt, meghívásos eljárás, tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd.

Dr. Guba Zoltán

 

5) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás: az eljárásfajta kockázata, gyakorlati példák az uniós támogatások elköltése kapcsán. A kizárólagos jog értelmezése, egyes gyakorlati kérdései.

Dr. Guba Zoltán

 

6) A nyílt közbeszerzési eljárás szabályainak részletes ismertetése. Az ajánlati felhívás, hirdetményellenőrzés, közzététel, esélyegyenlőség, ajánlattételi határidők. Az alkalmassági feltételek: pénzügyi/szakmai alkalmasság szabályai, ezek célja. Tipikus hibák ismertetése, a vonatkozó döntőbizottsági határozatok közös feldolgozása. A kizáró okok rövid áttekintése. A dokumentáció jelentősége, kötelező tartalma, gyakorlati hibák a készítésével és használatával kapcsolatban.

Dr. Guba Zoltán

 

7) Az ajánlati felhívás módosítása, visszavonása, az ajánlati kötöttség. Kiegészítő tájékoztatás: határidők, tilalmak, gyakorlati tapasztalatok. Az ajánlatok összeállítása és a gyakorlatban tapasztalt főbb hibák. Az ajánlatok bontása. Ajánlatkérői, ajánlattevői hibák: jogesetek ismertetése. Az ajánlatok bírálata, hiánypótlás-felvilágosítás kérés szabályai. Ajánlati kötöttség vs. hiánypótlás. A problémával foglalkozó Döntőbizottsági határozatok feldolgozása.

Dr. Guba Zoltán

 

8) Aránytalanul alacsony ár. Idegen test a Kbt-ben? Döntőbizottsági gyakorlat, érdekességek. Érvénytelen ajánlatok, tipikus hibák. Az érvényes ajánlatok értékelése. Értékelési szempontok. A 2014-es irányelvek új szempontjai: fenntarthatóság, hatékonyság, szociális szempontok, whole life cost

Dr. Guba Zoltán

 

9) Eredményhirdetés. Moratórium. Szerződéskötés. Az esetleges eredménytelenség okai.

Dr. Guba Zoltán

 

11) Jogorvoslati lehetőségek.

12) Előzetes vitarendezés.

13) Döntőbizottsági jogorvoslat. A jogorvoslati kérelem kötelező elemei. Az igazgatási szolgáltatási díj. Az eljárás menete. Határozat. Jogkövetkezmények.

 

14) Konzorciumok a közbeszerzésben. Körbetartozások elleni közdelem a közbeszerzésben.

Dr. Barta Judit

 

Döntőbizottsági tárgyalás meglátogatása

Dr. Guba Zoltán

 

15) Építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési szabályok. FIDIC szerződések

Dr. Barta Judit

 

16) Közbeszerzéssel kapcsolatos versenyjogi kérdések I.

Dr. Harsányi Gyöngyi

 

17) Közbeszerzéssel kapcsolatos versenyjogi kérdések II.

Beszámoló

Dr. Harsányi Gyöngyi

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való jelenlét. Az előadásokról legfeljebb két alkalommal lehet hiányozni. A jelenlétet az oktatók katalógussal ellenőrzik.

Aki az előadásokon tartott katalógusról több mint két alkalommal hiányzott, az a tanszék által kijelölt időpontban az előadások teljes anyagából, írásban beszámolni köteles, az aláírás megszerzéséért.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás.

A képzés írásbeli beszámolóval zárul, melyen rövid kérdések formájában kerül számonkérésre a leadott tananyag. A teljesítmény értékelése háromfokozatú (nem megfelelt, megfelelt és kiválóan megfelelt).

Az a hallgató, aki valamennyi alkalommal jelen volt, aktívan részt vett az órai munkában, kap egy döntőbizottsági jogesetet, amit órán kívül kell feldolgoznia és megoldania. Jó megoldás esetén, megajánlott jeles érdemjegyet kap. A többi hallgató írásban számol be az utolsó alkalommal, melynek időtartama 50 perc. 60%-tól megfelelt, 90%-tól kiválóan megfelelt.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizet

5.    Kötelező tananyag

1) Az előadások teljes anyaga és az ott megjelölt jogszabályok, irányelvek.

2) BARTA Judit: A projekttarsasag, In: Unnepi tanulmanyok Balashazy Maria tiszteletere,

Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdasagi Jogi Intezet, Budapest, 2010, 57-64. o.

3) JUHASZ Agnes: In-house (koz)beszerzes – szabaly vagy kivetel?, In: Miskolci Jogi

Szemle, 2009. (4. evf.) 1. sz. 84-104. o.

4) GUBA Zoltan: A kirivoan alacsony ar – idegen test a kozbeszerzesi torvenyben, In:

Advocat. A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Ugyvedi Kamara folyoirata, 2008/1-2. szam,

1-5. o.

5) BURGI, Martin: Der Wirtschaftlichkeits-begriff im Vergaberecht, IHK Schlesswig-Holstein, November 2008

 

6.    Ajánlott irodalom

1) BARABAS Gergely: A kozbeszerzesi szerződesek modositasanak hatarai a Kozbeszerzesi

Dontőbizottsag joggyakorlataban, In: Uj magyar kozigazgatas, 2009. (2. evf.), 6.-7. szam,

39-54. o.

2) TATRAI Tunde: Verseny a kozbeszerzesi piacon, In: Kozgazdasagi Szemle, LVI. evf.,

2009/9. szam, 835–848. o.

3) GUBA Zoltan: Koncepcionalis javaslatok a kozbeszerzesi torveny modositasara (a

Kozbeszerzesek Tanacsa altal a Kbt. atdolgozasara letrehozott szakertői bizottsag reszere

keszitett munkaanyag), In: Advocat. A Borsod-Abauj-Zemplen Megyei Ugyvedi Kamara

folyoirata, 2010/1-2. szam, 1-5. o.

4) EGGER, Alexander: Europaisches Vergaberecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2008